Umowa darowizny pieniędzy od rodziców

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 – 902 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie (zwanej. Rodzice należą do 0 grupy podatkowej, zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn, pod warunkiem że po. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Jeśli darowizna pieniędzy ma korzystać ze zwolnienia od podatku- musi być dokonana w drodze. (imiona rodziców), zamieszkałym/ą w ………………… (miejscowość) przy ulicy ……………………. (ulica), dowód seria …………. (seria dowodu. www.druki.gofin.pl – Wzór umowy darowizny środków pieniężnych przez rodziców dla syna lub córki.