Upoważnienie do odbioru dziecka z obozu

Plik pobrano już 1043 razy!
Już teraz dostępny do pobrania jest plik upoważnienie_do_odbioru_dziecka_z_obozu w jednym z aż trzech dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz rozpocząć edycję w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite, czy innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone oraz aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 27/02/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

W załączeniu wzór upoważnienia odbioru dziecka z obozu w czasie jego trwania przez osobę trzecią. Może dziadkowie bądź rodzice chrzestni. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. Z OBOZU SPORTOWEGO W …………………………. (miejscowość gdzie odbywał się obóz).UPOWAŻNIENIE DO OBIORU DZIECKA Z KOLONII CAMP MAZURY. Ja, niżej podpisana/ny, …. (wybrać miejsce odbioru zaznaczając znakiem X).UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z OBOZU. Ja ……………………………………………legitymujący/ca się dowodem osobistym*/paszportem* o numerze ………………………………………………………. Upoważniam.Upoważnienie do odbioru dziecka z Obozu/Kolonii. Ja, niżej podpisana/ny …. jako rodzic /prawny opiekun dziecka:(imię i nazwisko dziecka) …

Upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka wzór

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie. OŚWIADCZENIE. JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.(Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna dziecka). UPOWAŻNIENIE. Upoważniam do odbioru ze żłobka Akademia Malucha „EleMeleDutki” mojego dziecka:.Oświadczenie -Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią ze Żłobka Miejskiego przy ul. Zgrzebnioka 36 w Siemianowicach Śląskich.Załącznik nr 3 do Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka Samorządowego Nr 25 w Krakowie. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA. (tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego). upoważniam do odbierania mojego dziecka …

Upoważnienie DO ODBIORU DZIECKA Z OBOZU doc

Upoważniam niżej wymienioną osobę do odbioru mojego dziecka z obozu wypoczynkowego. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA Z TURNUSU.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. Upoważniam …………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko osoby upoważnionej legitymującego(ą) się dowodem. tel.: 126865515 e-mail: [email protected] www.sawgrzegorzki.krakow.pl. OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM ZABRANIU DZIECKA. Z KOLONII/OBOZU/WYJAZDU.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. dowodem tożsamości ………………………… do odbioru mojego. dziecka .Pobierz gotowy wzór upoważnienia do odbioru dziecka. Słowa kluczowe: dzieckoopieka nad uczniami. Powiązane porady i dokumenty.

Oświadczenie O wcześniejszym odebraniu dziecka z kolonii

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA OBOZU/KOLONII. przewlekłych także opinii lekarskiej uniemożliwia udział dziecka w kolonii/obozie.za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania. ul. Tradycji 12, 75-381 Koszalin, tel. 502060884 e-mail: [email protected], www.travika.pl. OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM ZABRANIU DZIECKA Z KOLONII/OBOZU/. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z obozu mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, upoważniam. Pana / Panią ………………………………………. do odebrania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ………………………………….

upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2019/2020

Dyrektor Przedszkola nr 9 informuje, że dziecka nie będzie mogła odebrać osoba nieznana wychowawcom odpowiednich grup. Gdyby zaszła sytuacja odbioru dziecka. organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych. UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA. Z PRZEDSZKOLA NR 117 W ŁODZI PRZEZ INNE OSOBY. •. Imię i nazwisko dziecka: .rodzica/opiekuna prawnego dziecka do odbioru dziecka z Przedszkola. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Niniejszym upoważniamy (upoważniam) wymienione poniżej osoby do odbioru.

Dodaj komentarz